Pre Season (7 t/m 15 jaar)

Jezelf ontwikkelen en meerdere sporten doen?

Meld je dan aan voor de Pre Season Training van Skills & Control in samenwerking met Karkach Gym en Labeur. In 2 weken stomen wij jou via 8 intensieve en uitdagende trainingen klaar voor komend seizoen. We behandelen hierbij de volgende onderdelen:

  • Voetbaltechnische- en tactische oefeningen
  • Kickboks
  • Performance

Praktische informatie

– Vanaf 7 t/m 15 jaar
 – €135,- (inclusief officieel Skills & Control Pre Season 2024 Shirt)
– €75,- (4 trainingen)
 – 30 plekken (vol=vol)
– Vragen? pt@skillsandcontrol.nl

Breed motorisch ontwikkelen

Veelzijdig bewegen is belangrijk voor de fitheid, vitaliteit en gezondheid en is de basis voor een leven lang plezier in bewegen. Het ASM introduceert hiervoor de Schijf van 10! die bestaat uit tien grondvormen van bewegen. Deze grondvormen zijn gezamenlijk belangrijk voor een optimale motorische ontwikkeling voor iedereen. De tien grondvormen van bewegen hebben wij geïntegreerd in het Pre Season 2024 programma in samenwerking met onze partners.

 

Pre Season (16+ jaar)

Topfit en als betere speler het nieuwe seizoen in gaan?

Meld je dan aan voor de Pre Season Training van Skills & Control in samenwerking met Karkach Gym en Labeur. In 2 weken stomen wij jou via 8 intensieve en uitdagende trainingen klaar voor komend seizoen. We behandelen hierbij de volgende onderdelen:

  • Voetbaltechnische- en tactische oefeningen
  • Kickboks
  • Performance

Praktische informatie

– 16 jaar en ouder
 – €135,-  (inclusief officieel Skills & Control Pre Season 2024 shirt)
– €75,- (4 trainingen)
 – 24 plekken (vol=vol)
– Vragen? pt@skillsandcontrol.nl

Extra trainen?

Train tweemaal doordeweeks volgens het programma en volg als extra optie onze PT Sunday als wedstrijddag.

Inschrijven

Voorbeeld 01-01-2010
v.b. v.v. RCS JO9-2
Algemene voorwaarden
Skills & Control | Skills4Life | Play2Connect | Zeeuws Voetbalcongres
Versie 2024.01
Artikel 1 Algemeen
Lid 1. De VOF Skills & Control, hierna te noemen ‘S&C’, is gevestigd te Vlissingen en is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 61391921.
Lid 2. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst, en ook de uitvoering hiervan, tussen S&C en een
wederpartij (verder te noemen: “opdrachtgever”), voor zover van deze voorwaarden niet door S&C uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken. Onder opdrachtgever wordt waar mogelijk ook verstaan: sporters en trainers.
Lid 3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Lid 4. Als een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden,
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Een eventueel nietige of
vernietigbare bepaling wordt zo veel als mogelijk geconverteerd naar een geldige bepaling.
Artikel 2 Aanbiedingen en offertes
Lid 1. De door S&C gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De termijn voor aanvaarding door opdrachtgever bedraagt 30
dagen na offertedatum.
Lid 2. De door S&C gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief of inclusief BTW (dit kan per opdrachtgever onderling
van elkaar afwijken) en eventuele andere heffingen van overheidswege en ook eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, vervoers-, verpakkings-, coördinatie- en administratiekosten, tenzij
anders aangegeven.
Lid 3. Wanneer de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Skills &
Control daaraan niet gebonden, tenzij S&C anders aangeeft.
Lid 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht S&C niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Lid 5. Opdrachten, orders en geaccepteerde offertes zijn voor S&C eerst bindend wanneer zij vervolgens door Skills &
Control zijn aanvaard.
Artikel 3 Overeenkomst
Lid 1. S&C bepaalt de wijze waarop en door wie binnen of buiten haar organisatie, doch onder haar verantwoordelijkheid,
de overeenkomst wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
Lid 2. S&C heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van
opdrachtgever, te laten verrichten door namens haar in te schakelen derden. Indien concreet een bepaalde coach of
trainer is overeengekomen, zal S&C enkel van dit recht gebruikmaken bij overmacht of beletsel zijdens deze coach of
trainer, en in overleg met opdrachtgever. Als dit leidt tot extra kosten zal S&C daarover vooraf in overleg treden met
opdrachtgever en daarover nadere afspraken maken.
Lid 3. S&C garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk
in de overeenkomst anders bedongen. De op S&C rustende verbintenis is een inspannings-verbintenis, tenzij partijen
vooraf in de overeenkomst een concreet resultaat zijn overeengekomen.
Lid 4. Als door S&C of door S&C ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op
de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor
de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Lid 5. Opdrachtgever vrijwaart S&C voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
Artikel 4 Annulering
Lid 1. Als de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert voor, of op de datum/data van uitvoering,
is hij annuleringskosten in percentages van orderbedrag verschuldigd:
– Bij annulering na het sluiten van de overeenkomst: 25% van totaalbedrag;
– Bij annulering binnen 2 weken voor het plaatsvinden van het evenement: 50% van totaalbedrag;
– Bij annulering binnen één week tot de datum van plaatsvinden van het evenement: 100% van totaalbedrag;
Lid 2. Indien S&C kan aantonen dat haar schade meer bedraagt dan het bedrag behorend bij de onder Lid 1 genoemde
percentages, is opdrachtgever de daadwerkelijke schade verschuldigd.
Lid 3. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever dient per e-mail aan S&C gericht
te geschieden. Voor vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van deze e-mail.
Lid 3. Als de opdrachtgever een legitieme reden voor annulering heeft, zal S&C een aangepaste regeling hanteren betreft
annuleringskosten. Legitieme redenen bij particuliere opdrachtgevers zijn o.a., maar niet beperkt tot, het oplopen van een
ernstige blessure of ziekte en/of verhuizing buiten de regio van waar de desbetreffende activiteiten plaatsvinden. Dit
gebeurt altijd in overleg tussen opdrachtgever en S&C. Legitieme redenen bij zakelijke opdrachtgevers (o.a. scholen,
overheidsinstanties en andere organisaties) zijn o.a., maar niet beperkt tot, een ongeval of ziekte uitbraak binnen de
organisatie waar de desbetreffende activiteiten plaatsvinden. Dit gebeurt altijd in overleg tussen opdrachtgever en S&C.
Artikel 5 Tarieven c.q. prijs, e.d.
Lid 1. S&C is gerechtigd om, als door S&C gewenst, een aanbetaling te vragen voor de overeengekomen te leveren
diensten.
Lid 2. S&C is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien S&C kan aantonen dat tussen het moment van
aanbieding en levering, de tarieven en/of de lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
Lid 3. Kosten van extra deelnemers, extra diensten of verlenging van de overeengekomen diensten, zullen aanvullend
door S&C in rekening worden gebracht.
Artikel 6 Betaling
Lid 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Lid 2. Indien opdrachtgever niet binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk reclameert, wordt opdrachtgever geacht
volledig met de inhoud van de factuur in te stemmen.
Lid 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim.
Algemene voorwaarden
Skills & Control | Skills4Life | Play2Connect | Zeeuws Voetbalcongres
Versie 2024.01
Lid 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van
S&C op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Lid 5. De opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van S&C binnen 7 dagen na factuurdatum per e-mail
kenbaar te maken aan S&C, bij gebreken waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van
het factuurbedrag. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Lid 6. Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De incassokosten worden
berekend overeenkomstig een gebruikelijk incassotarief.
Lid 7. Indien sprake is van een tussen S&C en opdrachtgever overeengekomen betalingsregeling, zijn de voorwaarden van
de desbetreffende afspraak leidend ten opzichte van alles dat bepaald is in Artikel 6.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
Lid 1. Alle door S&C geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, documenten,
tekeningen, foto’s, film- en videomateriaal, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van S&C, tenzij
anders in overleg tussen opdrachtgever en S&C overeengekomen.
Artikel 8 Opschorting en ontbinding
Lid 1. S&C is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, wanneer:
– De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– Na het sluiten van de overeenkomst S&C ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de
opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever
slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming
haar rechtvaardigt;
– De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van opdrachtgever is of wordt
aangevraagd, de onderneming van opdrachtgever wordt beëindigd of samengevoegd met een andere onderneming.
Lid 2. Voorts is S&C bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer
kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Artikel 9 Aansprakelijkheid e.d.
Lid 1. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat aan bepaalde takken van sport risico’s verbonden zijn. Van
opdrachtgever en van de deelnemer(s) wordt minimaal een redelijke conditie verwacht. Het is de verantwoordelijkheid
van opdrachtgever hierop te letten.
Lid 2. In beginsel is S&C niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever (nogmaals: waaronder dus ook begrepen:
sporter, of trainer) of deelnemer(s) of derden, van welke aard dan ook.
Lid 3. De opdrachtgever en de deelnemer(s) vrijwaren S&C voor aanspraken van derden.
Lid 4. Opdrachtgever verplicht zich om W.A. verzekerd te zijn tijdens de (overeengekomen) werkzaamheden. De sporter
en/of trainer verplicht zich ook verzekerd te zijn voor ziektekosten tijdens de werkzaamheden.
Lid 5. De aansprakelijkheid van S&C is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door S&C afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval voor uitkering in aanmerking komt. Mocht de verzekering in
enig geval geen dan wel onvoldoende dekking bieden of niet tot uitkering overgaan, is de aansprakelijkheid van S&C in
elk geval beperkt tot het orderbedrag, met een maximum van € 1.000,-
Artikel 10 Overmacht
Lid 1. S&C heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van overmacht. Daaronder wordt
begrepen maar daartoe niet beperkt (dreiging van): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme,
werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen,
storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, plotselinge arbeidsongeschiktheid van werknemers,
sporter(s), of trainer(s), en overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang van zaken en
die niet in redelijkheid voor rekening of risico komen van S&C.
Artikel 11 Intellectuele eigendom en auteursrechten
Lid 1. Alle door S&C verstrekte stukken, zoals foto’s, film- en/of videomateriaal, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen,
tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door
hem zonder voorafgaande toestemming van S&C worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden
gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Ditzelfde geldt ook voor tijdens de uitvoering
van de overeenkomst (door opdrachtgever) gemaakte beeld- en geluidsopnames.
Lid 2. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen, maar niet beperkt, auteursrechten op verstrekte c.q.
gemaakte foto’s, film- en/of videomateriaal e.d. berusten bij S&C.
Artikel 12 Geschillen
Lid 1. Elk geschil voortvloeiende uit de tussen S&C en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, daaronder begrepen
incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde rechter, zulks
met uitzondering van die geschillen welke wettelijk tot de bevoegdheid van de Kantonrechter behoren.
Artikel 13 Toepasselijk recht

Lid 1. Op elke overeenkomst tussen S&C en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn
gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tilburg.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen